Politerm-izol: Wentylacja, izolacje termiczne, techniczne, rekuperacja Koszalin
 • iSWAY-FC Adaptive to kompaktowa jednostka napowietrzająca z układem regulacyjnym stosowana do zapobiegania przed zadymianiem wszystkich rodzajów pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach. Wykorzystanie układu regulacji zapewnia możliwość dostosowania parametrów pracy do zmieniających się warunków w przestrzeni chronionej.

  Sklep internetowy • Salda wentylatory kanałowe oraz dachowe, centrale wentylacyjne

  Rekuperatory z wymiennikami obrotowymi, krzyżowymi, przeciwprądowymi

  Politerm-izol
 • BIS UltraProtect 1000 - pokrycie powierzchni, które przedłuża żywotność metalu. To innowacyjna metoda przygotowania produktów do stosowania ich w warunkach podniesionego ryzyka korozji lub na zewnątrz. Idealne zabezpieczenie dla systemu mocowania rur i dachowych konstrujcji wsporczych.

  Sklep internetowy • Produkcja elementów instalacji wentylacyjnych


  W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu.

  Politerm-izol
politerm-izol.com.pl Aktualności › POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI Wszystkie

Data: 24-05-2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI


W poszanowaniu Państwa praw wynikających z RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Celem niniejszego powiadomienia jest poinformowanie Państwa o danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z realizacją żądanych usług, sposobach i celach ich przetwarzania oraz sposobach realizacji przysługujących Państwu praw, takich jak prawo do dostępu, aktualizacji, skorygowania lub usunięcia takich informacji, w tym w szczególności wycofania udzielonej zgody.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Politerm - Izol Sp. z o. o.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłow
a 5B

1. Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy do następujących celów, które mogą występować jednocześnie:

a. w celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych, usług i produktów PW Politerm - Izol Sp. z o. o. , ich utrzymania oraz rozwoju;
b. do celów marketingowych i komunikacyjnych, tj. informowanie Państwa o nowych produktach, wprowadzaniu na rynek nowych towarów i usług, lub promocjach oraz w celu wysyłania materiałów marketingowych;
c. w celu zapewnienia obsługi oraz usług;
d. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania;
e. w celu kontaktu z Państwem w ramach zwykłych relacji;
f. w celu pozyskiwania kontaktów biznesowych i ich realizacji;
g. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawa prawna przetwarzania

2.1. Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy na następującej podstawie:
a. wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie tego rodzaju lub
b. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub
c. przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych, którym podlegamy lub
d. przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadnione interesy nasze bądź strony trzeciej,
a jednocześnie nie powoduje to szkód. Przykłady takich interesów to rozwój, ocena, marketing oraz sprzedaż naszych produktów i usług, realizacja, rozwój i utrzymywanie stosunków biznesowych z naszymi klientami, dostawcami oraz innych stosunków biznesowych.
2.2. Możliwym skutkiem niepodania danych osobowych jest niemożność realizacji żądanych usług przez PW Politerm-Izol Sp z o. o..

3. Kategorie danych osobowych


3.1. Gromadzimy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
a. informacje kontaktowe takie, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy itp.
b. informacje dostępowe gromadzone automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub usług PW Politem-Izom Sp. z o. o. Mogą one obejmować m. in.: datę i godzinę dostępu, wyjściową stronę internetową, używane łącza, odwiedzane strony, zawartość wyświetlaną przez użytkowników, informacje dotyczące zachowania i informacje techniczne otrzymywane poprzez przeglądarkę: domena internetowa, zarejestrowana firma (w stosownych przypadkach), adres internetowy komputera użytkownika, typ używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz opisane poniżej informacje zapisywane w plikach cookies;
c. informacje opcjonalne związane z wysyłaniem do nas wiadomości e-mail: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości e-mail;
d. informacje przesłane w ramach odpowiedzi na formularze, inne pytania, wszystkie informacje wprowadzone w tych formularzach;

4. Państwa Prawa dotyczące danych osobowych


4.1. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo dostępu do tych danych.
4.2. W dowolnym momencie mogą się Państwo domagać sprostowania, usunięcia i uzupełnienia swoich danych osobowych. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie danych może uniemożliwić odpowiedź na Państwa zapytania lub realizację zamówień.
4.3. Mają Państwo prawo do domagania się uzyskania kopii swoich danych osobowych z naszych zasobów.
4.4. Prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania korzystania przez PW Politem-Izom Sp. z o. o. z Państwa danych osobowych.
4.5. Prawo uzyskania swoich danych osobowych wykorzystywanych do realizacji zamówienia, zarządzania kontem lub innych, podawanych w przypadku kontaktu z PW Politem-Izom Sp. z o. o., w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mają Państwo prawo przekazać innemu administratorowi danych.
4.6. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.7. Prawa mogą podlegać ograniczeniom lub być realizowane pod pewnymi warunkami .
4.8. PW Politem-Izom Sp. z o. o. nie ma on obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy obowiązującego prawa, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.9. PW Politem-Izom Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo realizacji powyższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości w sytuacji ubiegania się o dokonanie danej czynności.
4.10. Mają Państwo prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych organowi nadzorczemu.
W celu skorzystania z praw wymienionych w punktach od 4.1. – 4.8., należy skontaktować się i wysłać swoje żądanie na następujący adres e-mail:
marzena.kaczynska@politerm-izol.com.pl

Niektóre wymienione powyżej prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących krajowych przepisów dotyczących ochrony danych

5. Obowiązki PW Politerm-Izol Sp. z o. o.


5.1. PW Politerm-Izol Sp. z o. o. niniejszym potwierdza wdrożenie stosownych środków technicznych i organizacyjnych (w tym środków określonych w punkcie 6 poniżej) w celu zapewnienia zgodności prowadzonego przez siebie przetwarzania danych z RODO i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych oraz w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

5.2. PW Politerm-Izol Sp. z o. o. stosuje wszystkie niezbędne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych, w tym środki techniczne określone w punkcie 6 poniżej. Jednakże w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, skutkującego wystąpieniem znacznego zagrożenia dla praw i wolności, firma PW Politerm-Izol Sp. z o. o. poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki o tego rodzaju naruszeniu.
5.3. PW Politerm-Izol Sp. z o. o. jako administrator danych ułatwi Państwu skorzystanie z praw dotyczących danych osobowych, określonych w punkcie 4 powyżej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych praw, należy przeczytać odpowiednią część powyżej oraz (w razie potrzeby) zapoznać się z artykułami 15–22 RODO.
5.4. PW Politerm-Izol Sp. z o. o. jako administrator danych na odpowiedni wniosek poinformuje Państwa o działaniach podejmowanych w odniesieniu do ich danych osobowych zgodnie z artykułami od 15 do 22 RODO bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w ciągu miesiąca od otrzymania stosownego wniosku, z wyjątkiem bardziej skomplikowanych przypadków, w której okres może ulec wydłużeniu o dwa kolejne miesiące. W przypadku konieczności wydłużenia tego okresu PW Politerm-Izol Sp. z o. o. poinformuje Państwa o takiej sytuacji w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia.
5.5. Jeżeli PW Politerm-Izol Sp. z o. o. nie podejmie działania na Państwa wniosek, poinformuje Państwa bez opóźnienia, w okresie nie dłuższym od miesiąca od otrzymania wniosku, o przyczynach niepodjęcia działania oraz o możliwości złożenia skargi organowi nadzorczemu i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

6. Środki techniczne zastosowane przez nas w celu ochrony Państwa danych osobowych


PW Politerm-Izol Sp. z o. o. jest zobowiązany do podjęcia stosownych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających, mających na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do Państwa danych osobowych.

7. Odbiorcy danych osobowych


PW Politerm-Izol Sp. z o. o. będzie ujawniał dane osobowe klientów wyłącznie w sposób dozwolony przez RODO i obowiązujące lokalnie przepisy.

8. Przekazywanie danych


PW Politerm-Izol Sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu PW Politerm-Izol Sp. z o.o.
Firma PW Politerm-Izol Sp. z o. o. jest zobowiązana do sprawdzenia, czy tego rodzaju przekazywanie jest dozwolone przez obowiązujące prawo i zapewnienia odpowiedniej ochrony danych niezależnie od położenia geograficznego.
Przekazywanie Państwa danych osobowych stronom trzecim poza PW Politerm-Izol Sp. z o.o. jest ograniczone do minimum i podlega zabezpieczeniu danych na odpowiednim poziomie. Dane osobowe klientów możemy udostępniać stronom trzecim w następujących okolicznościach:

a. jeżeli strona trzecia wykonuje usługi na rzecz PW Politerm-Izol Sp. z o.o., np. wsparcie informatyczne, usługi marketingowe, usługi administracyjne itp. Tego rodzaju strony trzecie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych;
b. jeśli dane takie żądane są przez urzędy.

9. Utrzymywanie danych osobowych


Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy i zgodnie z wymaganym okresem przechowywania danych.

10. Pliki cookies


PW Politerm-Izol Sp. z o. o. korzysta z plików cookies na swojej Stronie Internetowej, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do pewnych funkcji oraz w celu pozyskania informacji dotyczących ruchu na Stronie Internetowej.

11. Działania związane z profilowaniem


PW Politerm-Izol Sp. z o. o. nie będzie prowadził profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Kontakt z nami

W przypadku komentarzy, pytań lub skarg dotyczących gromadzenia przez nas danych osobowych lub korzystania z nich, należy skontaktować się z nami, wysyłając wniosek na adres e-mail: marzena.kaczynska@politerm-izol.com.pl